OSTUTINGIMUSED Kitarr.ee e-POES

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

  1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna Kitarr.ee omaniku Sula OÜ vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kitarr.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  3. Sula OÜ on õigustatud Kitarr.ee e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse kodulehekülje Kitarr.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest. Tellimuse edastamisel enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Sula OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajahetkel kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
  4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Sula OÜ arvelduskontole.
 2. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

  1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-maili aadressile kristo@kitarr.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades klienditeeninduse kontakttelefonile 50 32 714.
  2. Peale toodete kättesaamist on toodetega tutvumiseks aega 14 päeva. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on 14 päeva jooksul võimalus toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Kitarr.ee e-poe e-maili aadressile kristo@kitarr.ee vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos tellimuse numbriga või helistades Kitarr.ee klienditeeninduse kontakttelefonile 50 32 714.
  3. Tellimuse tühistamisel punktis 2.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 2.2 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi kliendi arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest .
  4.  Tagastatav toode peab olema pakendis ja kasutamata ning sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt (kõik tooted).
  5.  Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on kahjustatud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Sula OÜ poolt, on Sula OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine toote eest tasutud tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Sula OÜ tasaarveldamise teate tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega klient ei nõustu, on õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks kliendi ja Sula OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
 3. Toote ümbervahetamine

  Kui toode mingil põhjusel ei sobi, saab selle soovi korral vahetada teise toote vastu eeldusel, et soovitav kaup on laos olemas. Kõik kauba vahetamisega seotud kulud tasub ostja.

 4. Vastutus ja vääramatu jõud

  1. Sula OÜ vastutab kliendi ees ja klient vastutab Sula OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Sula OÜ ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Sula OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Sula OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 5. Muud tingimused

  1. Kõiki Kitarr.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Sula OÜ-l puudub neile juurdepääs.
  2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  3. Kliendi ja Sula OÜ vahel seoses Kitarr.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.